Amit tudni érdemes a betegjogokról

Az utóbbi évtizedekben jelentős, pozitív változás következett be a betegjogok területén. Az egészségügyi ellátást igénybe vevők egyre tájékozottabbak, ahogyan a törvényi szabályozás is egyre inkább szuverén, autonóm személynek tekinti a beteget. Így dönthet arról, hogy együttműködik-e a kezelés során (ez a jellemző), de joga van megtagadni a kezelést és a gyógyulási folyamat minden szakaszában aktív közreműködőnek, s nem csupán elszenvedő félnek tekinti őt az ellátó rendszer.

Cikkünkben a betegeket megillető alapvető jogokat vesszük számba a hatályos törvények alapján, de nem térünk ki a jogszabály teljes részletezésére.

Az egészségügyi ellátáshoz való jog

Minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez.

Minden betegnek joga van […] az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

Az emberi méltósághoz való jog

Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani.

A beteg személyes szabadsága - ellátása során - fizikai, kémiai, biológiai vagy pszichikai módszerekkel vagy eljárásokkal kizárólag sürgős szükség esetén, illetőleg a beteg vagy mások élete, testi épsége és egészsége védelmében korlátozható. Kínzó, kegyetlen, embertelen, megalázó vagy büntető jellegű korlátozó intézkedést tilos alkalmazni. A korlátozó intézkedés csak addig tarthat, ameddig az elrendelés oka fennáll.

A kapcsolattartás joga

A beteg fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezése során jogosult más személyekkel akár írásban, akár szóban kapcsolatot tartani, továbbá látogatókat fogadni, valamint általa meghatározott személyeket a látogatásból kizárni. A beteg megtilthatja, hogy a gyógykezelésének tényét vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják. Ettől csak a gondozása érdekében, közeli hozzátartozója vagy a gondozására köteles személy kérésére lehet eltekinteni.

A súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon.

A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon.

A gyógyintézet elhagyásának joga

A betegnek joga van a gyógyintézetet elhagyni, amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti.

A tájékoztatáshoz való jog

A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra.

A betegnek joga van arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon

  • a) egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is,
  • b) a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,
  • c) a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól,
  • d) a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól,
  • e) döntési jogáról a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében,
  • f) a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről,
  • g) az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről,
  • h) a további ellátásokról, valamint
  • i) a javasolt életmódról.

Az önrendelkezéshez való jog

Az önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza.

Az ellátás visszautasításának joga

A cselekvőképes beteget megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné.

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen.

Az orvosi titoktartáshoz való jog

A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék.

A beteg kötelezettségei

A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és az egészségügyi szolgáltató működési rendjét.

Ha valaki úgy érzi, nem megfelelően kezelik az ügyeit az egészségügyi ellátás során, érdemes betegjogi képviselőhöz fordulnia - hogy pontosan kit kereshet, minden kórházban fel van tüntetve.

Forrás:
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről